Algemene voorwaarden SIN.

Artikel 1. Definities 

In deze Algemene Wervingsvoorwaarden wordt verstaan onder: 
(a) "SIN." gevestigd te Rotterdam handelend onder de naam SIN.
(b) "Kandidaat": Iedere natuurlijke persoon die door SIN. wordt geworven en geselecteerd om een arbeidsovereenkomst aan te gaan met de Opdrachtgever.
(c) "Opdrachtgever": Degene voor wie SIN. zich inspant om een Kandidaat te werven en te selecteren.
(d) "Opdracht": De overeenkomst tussen SIN. en de Opdrachtgever, waarbij SIN. zich jegens Opdrachtgever inspant een Kandidaat te werven en te selecteren.
(e) “Bruto jaarinkomen”: Het tussen Kandidaat en Opdrachtgever afgesproken bruto maandsalaris op basis van een fulltime dienstverband (een fulltime dienstverband staat gelijk aan 40 uur per week) herleid tot een jaarsalaris incl. vakantiegeld aangevuld met gegarandeerde of redelijkerwijs te verwachten bonus, tantième of winstdeling. Een door Opdrachtgever ter beschikking gestelde auto wordt in dit verband gelijkgesteld aan €6.500,00.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Wervingsvoorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten tussen SIN. en Opdrachtgever en alle overeenkomsten en/of geschillen die daaruit voortvloeien.

2.2 Deze voorwaarden hebben 1 november 2023 als ingangsdatum.

2.3 Afwijkingen van deze Algemene Wervingsvoorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze door SIN. schriftelijk zijn bevestigd. Dergelijke afwijkingen gelden uitsluitend voor het betreffende geval en daaraan kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

2.4 De toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden, die door de Opdrachtgever mochten worden gebruikt of waarnaar door de Opdrachtgever wordt verwezen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Vrijblijvendheid offertes en totstandkoming van opdrachten

3.1 Alle offertes en kostenopgaven van SIN. zijn geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke offerte is kenbaar gemaakt.

3.2 Een Opdracht tussen SIN. en Opdrachtgever komt eerst tot stand nadat SIN. de Opdracht schriftelijk heeft bevestigd, dan wel een begin met de uitvoering van de Opdracht heeft gemaakt.

Artikel 4. Kosten

De door de Opdrachtgever aan SIN. verschuldigde kosten (de kosten zijn exclusief belasting) van een wervingsprocedure zullen verder overeengekomen worden in de Opdracht.

Artikel 5. Betaling

5.1 Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, is de Opdrachtgever te allen tijde gehouden de facturen van SIN. te voldoen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum.

5.2 Na het verstrijken van de in het eerste lid van dit artikel 5 gestelde betalingstermijn is de Opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is alsdan aan SIN. de wettelijke handelsrente verschuldigd over het nog openstaande bedrag.

5.3 Zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten met betrekking tot de invordering en inning van door SIN. niet tijdig van de Opdrachtgever ontvangen betalingen zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De vergoeding terzake van buitengerechtelijke incassokosten is vastgesteld op tenminste 15 % van de verschuldigde hoofdsom.

5.4 Betalingen van de Opdrachtgever strekken primair ter voldoening van de in lid 2 van dit artikel 5 bedoelde verschuldigde rente en voorts van de in lid 3 van dit artikel 5 bedoelde gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.

Artikel 6. Overige verplichtingen Opdrachtgever

6.1 De Opdrachtgever is niet gerechtigd zonder toestemming van SIN. op enigerlei wijze gegevens over Kandidaten aan derden door te geven of Kandidaten aan derden voor te stellen. Indien de Opdrachtgever een door SIN. geïntroduceerde Kandidaat binnen 18 maanden na introductie van de Kandidaat introduceert bij een andere persoon, onderneming of instelling, het geen resulteert in een arbeidsovereenkomst dan wel andere contractuele relatie met die Kandidaat, hetzij op eigen naam, hetzij door middel van en/of in samenwerking met natuurlijke of rechtspersonen waarbij de Kandidaat is betrokken, zal de Opdrachtgever gehouden zijn tot betaling van een schadeloosstelling van € 20.000.

6.2 Indien de Opdrachtgever een door SIN. geïntroduceerde Kandidaat afwijst of de Kandidaat een aanbod van de Opdrachtgever voor het sluiten van een arbeidsovereenkomst afwijst, waarna de Opdrachtgever vervolgens binnen 18 maanden na de introductie van de Kandidaat door SIN. alsnog een arbeidsovereenkomst dan wel andere contractuele relatie met de Kandidaat aangaat, hetzij op eigen naam, hetzij door middel van en/of in samenwerking met natuurlijke of rechtspersonen waarbij de kandidaat is betrokken, zal de Opdrachtgever gehouden zijn tot betaling van een schadeloosstelling van € 20.000.

6.3 Indien een omstandigheid als in artikel 6.1 en 6.2 zich voordoet en er sprake is van een andere contractuele relatie dan een arbeidsovereenkomst, dan zal de Opdrachtgever gehouden zijn tot betaling van een schadeloosstelling van € 20.000.

Artikel 7. Vroegtijdige beëindiging arbeidsovereenkomst

7.1 Indien binnen een maand na indiensttreding de arbeidsovereenkomst van de Kandidaat met de Opdrachtgever wordt beëindigd, wordt de Opdracht als niet afgerond beschouwd en zal SIN. zonder extra kosten te berekenen alsnog zorgdragen voor de uitvoering van de Opdracht mits:
(a) de Opdrachtgever binnen 7 dagen na opzeggen door de kandidaat, SIN. hiervan schriftelijk op de hoogte stelt;
(b) de opzegging niet het gevolg is van wijzigen of niet nakomen van de arbeidsovereenkomst door de Opdrachtgever;
(c) de essentiële kenmerken van de functie niet zijn gewijzigd;
(d) de beëindiging van de arbeidsovereenkomst niet het gevolg is van afvloeiing, reorganisatie, fusie of overname;
(e) de Opdrachtgever alle door SIN. gefactureerde bedragen betaald heeft;
(f) de voorwaarden als in deze Algemene Wervingsvoorwaarden beschreven door de Opdrachtgever zijn nagekomen.

7.2 Indien de Opdrachtgever of een aan de Opdrachtgever gelieerde (rechts-)persoon, vennootschap of instelling binnen 18 maanden na introductie van de Kandidaat een nieuwe arbeidsovereenkomst aangaat met de Kandidaat, zal de Opdrachtgever voor de tussentijdse inspanning om een vervanger te vinden gehouden zijn tot betaling aan SIN. van de volledige kosten conform het in artikel 4 van deze Algemene Wervingsvoorwaarden bepaalde.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

SIN. spant zich in om een geschikte Kandidaat te vinden, doch verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot de geschiktheid van de voorgestelde Kandidaat. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het nagaan van referenties van de Kandidaat (inclusief de controle betreffende behaalde diploma's en dergelijke) en dient zichzelf van de geschiktheid van de Kandidaat te overtuigen alvorens een door SIN. geïntroduceerde Kandidaat in dienst te nemen. SIN. is niet aansprakelijk voor eventuele schade die Opdrachtgever in verband met de Opdracht mocht lijden, ongeacht of deze wordt veroorzaakt door (achteraf gebleken) ongeschiktheid van de Kandidaat of door andere factoren. Opdrachtgever vrijwaart SIN. van eventuele aanspraken van derden in verband met de Opdracht.

Artikel 9. Ethische Gedragscode, anti-Omkoping en Corruptie Clausule

9.1 Kandidaten worden alleen voorgesteld aan de Opdrachtgever nadat een interview is afgenomen en zij zijn geïnformeerd over de betreffende vacature.

9.2 SIN. zal ten aanzien van bedrijfs- en persoonsgegevens van de Opdrachtgever en de Kandidaat discretie in acht nemen. Persoonsgegevens worden alleen verstrekt met toestemming van de Kandidaat.

9.3 De opdrachtgever zal:
(a) voldoen, en er zorg voor dragen dat haar werknemers voldoen, aan alle toepasselijke wetgeving, regels en voorschriften met betrekking tot (het voorkomen van) omkoping en corruptie. Tevens verbindt de Opdrachtgever zich ertoe dat zij, noch een van haar werknemers, heeft of zal aanbieden, beloven, geven of instemmen met het geven aan een derde persoon, zal accepteren of ermee akkoord gaan van enig persoon te aanvaarden, hetzij voor zichzelf hetzij namens een ander: enig geschenk, betaling, vergoeding, financieel of niet- financieel voordeel of gewin van welke aard dan ook, zijnde illegaal of corrupt volgens de wetten van welk land dan ook (tezamen aan te duiden als “omkoping"), direct of indirect in verband met deze Overeenkomst danwel enige andere reeds bestaande of toekomstige overeenkomst met SIN. en
(b) onmiddellijk aan SIN. melding maken van elk(e) verzoek, vraag, eis of aanbod van/voor steekpenningen verband houdende met de uitvoering van deze overeenkomst; (de "Anti Corruptie Verplichting").

9.4 De Opdrachtgever zal de eigenaar van SIN. onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen van elke schending van de Anti Corruptie Verplichting. Dit betreft een voortdurend doorlopende verplichting.

Artikel 10. Economische sancties

10.1 De Opdrachtgever bevestigt dat hij in overeenstemming is met de internationale sanctiewetten en reguleringen uitgevaardigd door de Verenigde Staten van Amerika ("VS"), de Europese Unie ("EU"), de Verenigde Naties ("VN") of enige toepasselijke plaatselijke wetten en reguleringen. In geval:
(a) De Opdrachtgever op enig moment tijdens het verlenen van de diensten inbreuk pleegt op deze bevestiging of dergelijke bevestiging niet meer nakomt; of
(b) indien bij het verlenen van de diensten enige persoon (natuurlijke persoon, onderneming of overheid), of hun begunstigde eigenaar, die opgenomen is op de Amerikaanse, EU-, VN- of plaatselijke sanctielijsten, betrokken is of betrokken is bij of banden heeft met enig land of enige van hun overheidsagentschappen die onderhevig zijn aan dergelijke sancties bij het ontvangen van enige diensten van SIN. 

10.2 SIN. zal niet verplicht zijn om diensten te verlenen aan de Opdrachtgever en het verlenen van de diensten zal, naar keuze van SIN., onmiddellijk worden beëindigd. In geval van dergelijke beëindiging zullen alle onbetaalde vergoedingen onmiddellijk betaalbaar worden. 

Artikel 11. Privacy

11.1 De Klant erkent dat beide partijen afzonderlijke verwerkingsverantwoordelijken zijn voor de verwerking van de persoonsgegevens die onder deze Overeenkomst worden verwerkt. De partijen wensen uitdrukkelijk geen gezamenlijke relatie van verantwoordelijken voor de verwerking tot stand te brengen met betrekking tot de diensten die in het kader van deze overeenkomst worden verleend. Elke partij verbindt zich ertoe alle toepasselijke wetten op het gebied van privacy en gegevensbescherming na te leven, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679, de aanstaande ePrivacy-verordening en alle wetten ter uitvoering, aanvulling of vervanging van de voornoemde regelgeving. Alle persoonsgegevens die door de Onderneming aan de Klant worden verstrekt, zullen alleen worden gebruikt voor de beperkte doeleinden zoals beschreven in deze Overeenkomst en in overeenstemming met voornoemde wetten en voorschriften. De partijen zullen hun verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet bewust op een zodanige wijze uitvoeren dat de andere partij een van haar verplichtingen uit hoofde van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming schendt.

11.2 Alle persoonsgegevens van de Klant en van elke persoon die namens de Klant optreedt en die worden verstrekt in het kader van deze overeenkomst, zullen door [SIN. / de Onderneming] worden behandeld met het oog op het beheer van de contractuele relatie en het verzenden van commerciële informatie. U kunt uw recht op toegang, rectificatie, verwijdering en overdraagbaarheid van uw gegevens, beperking en bezwaar tegen verwerking uitoefenen via het e-mailadres info@sin.nl  o.v.v. GDPR.

Artikel 12 Toepasselijk recht, bevoegde Rechter

12.1 Op deze Algemene Wervingsvoorwaarden en op de Opdracht waarop deze Algemene Wervingsvoorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de Opdracht waarop deze Algemene Wervingsvoorwaarden van toepassing zijn alsmede geschillen omtrent deze Algemene Wervingsvoorwaarden, worden, indien deze behoren tot de bevoegdheid van de rechtbank, gebracht voor de rechtbank te Amsterdam.